vip1moi.gif vip1moi.gifvip1moi.gifvip1moi.gif vip1moi.gif vip1moi.gif
 

Kết quả hình ảnh cho hinh anh xo so mien bac Hãy lưu lại và ghi nhớ trang LOTO98.TOP này và giới thiệu cho bạn bè cùng biết để truy cập mỗi ngày và nhận cầu lô đề miền bắc đẹp nhất từ các chuyên gia lô đề nhé!!

Kết quả hình ảnh cho hinh anh xo so mien bacLOTO98.TOP Chuyên soi top, Bạch thủ lô, Xiên 2,3 Độc thủ đề; 3 Càng vip; uy tín và chính xác | Dành cho các bạn ít vốn, thua nhiều |
Kết quả hình ảnh cho hinh anh xo so mien bac (*) Cầu đẹp nhất là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo và soi cầu ở các mục chính của trang Web để tìm ra các số tốt nhất…!

ezgif.com-resize.gif Tiếp nhận lỗi và hỗ trợ: 0332.545.726 [ Lưu Ý Chỉ Nhận Tin Nhắn ]

chongchong.gif

✔lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ sdt chúng tôi để được nhận số bên minh nhé. Anh em vui lòng liên hệ Admin qua số ĐT/Zalo : 0332.545.726 để giao dịch nhận số mỗi ngày

 

Các loại dàn đặc biệt

Các loại dàn đặc biệt

Dãy s? x?p theo T?ng.
T?ng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
T?ng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
T?ng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
T?ng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
T?ng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
T?ng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
T?ng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
T?ng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
T?ng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
T?ng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,
 
Dãy s? x?p theo ??u.
??u 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
??u 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
??u 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
??u 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
??u 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
??u 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
??u 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
??u 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
??u 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
??u 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
 
Dãy s? x?p theo ?uôi.
?uôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
?uôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
?uôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
?uôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
?uôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
?uôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
?uôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
?uôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
?uôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
?uôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,
 
Dãy s? x?p theo b? s?:
B? 00: 00,55,05,50,
B? 11: 11,66,16,61,
B? 22: 22,77,27,72,
B? 33: 33,88,38,83,
B? 44: 44,99,49,94,
B? 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
B? 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
B? 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
B? 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
B? 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
B? 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
B? 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
B? 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
B? 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
B? 34: 34,43,39,93,84,48,89,98,
Dãy s? x?p theo ch?m:
Ch?m 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
Ch?m 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
Ch?m 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22
–> T??ng t? v?i các ch?m khác. 1 ch?m là t?t c? các s? có dính s? ?ó. Ví d? ch?m 0 là t?t c? các s? có dính 0. (??u 0 + ?ít 0)

Dãy s? x?p theo Dàn Ch?n Ch?n (25 s?) max 35 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86
Dãy s? x?p theo Dàn L? L? (25 s?) max 28 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97
Dãy s? x?p theo Dàn Ch?n L? (25 s?) max 31 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89
Dãy s? x?p theo Dàn L? Ch?n (25 s?) max 30 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98
Dãy s? x?p theo Dàn Nh? Nh? (25 s?) max 23 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43
Dãy s? x?p theo Dàn To To (25 s?) max 22 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98
Dãy s? x?p theo Dàn Nh? To (25 s?) max 31 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49
Dãy s? x?p theo Dàn To Nh? (25 s?) max 33 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54
 
Dãy s? x?p theo Dàn chia Ba (34 s?) max 18 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48
,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9
 
Dãy s? x?p theo Dàn chia Ba – D? 1 (33 s?) max 20 ngày, t?n su?t 8-10 ngày
01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49
52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97
 
Dãy s? x?p theo Dàn chia Ba – D? 2 (33 s?) max 17 ngày, t?n su?t 8-10 ngày
02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98
 
Dãy s? x?p theo Dàn 0-5 (36 s?) max 20 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24
,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55
 
Dãy s? x?p theo Dàn 1-6 (36 s?) max 17 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35
,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66
 
Dãy s? x?p theo Dàn 2-7 (36 s?) max 15 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46
,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77
 
Dãy s? x?p theo Dàn 3-8 (36 s?) max 16 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57
,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88
 
Dãy s? x?p theo Dàn 4-9 (36 s?) max 16 ngày, t?n su?t 7-12 ngày
44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68
,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 0 (10 s?) max 60 ngày, t?n su?t 18-28 ngày
00,11,22,33,44,55,66,77,88,99
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 1 (20 s?) max 29 ngày, t?n su?t 9-12 ngày
01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 2 (20 s?) max 37 ngày, t?n su?t 10-15 ngày
02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 3 (20 s?) max 22 ngày, t?n su?t 9-12 ngày
03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 4 (20 s?) max 30 ngày, t?n su?t 9-12 ngày
04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 5 (10 s?) max 51 ngày, t?n su?t 15-25 ngày
05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

 Jeff Skinner Womens Jersey

Từ khóa: